Ledar- och grupputveckling

"Det blir som planerat. Strategi- och verksamhetsplaner håller. Medarbetarna trivs, levererar, utvecklas och upplever delaktighet i verksamheten".

För att företag ska kunna behålla, utveckla och stärka sin position på marknaden i en globaliserad värld med ständigt ökande konkurrens, är kvalitativt ledarskap en förutsättning.

Förändringstakten är hög i dagens arbetsliv. Omorganisationer, rörlighet bland personalen och chefer som byter uppdrag innebär ofta nya gruppkonstellationer på arbetsplatsen. Sammansvetsade arbetslag som arbetar mot samma mål och respekterar varandra är mer motiverade och effektiva än arbetslag som präglas av motstridighet och konflikter.

Fungerande ledarskap skapar fungerande arbetgrupper

Som ledare behöver man ha både passion och disciplin. För att vara en riktigt bra chef, krävs det att man gillar sitt jobb och att man har förmåga att ständigt leverera. Vi utvecklar ledare, som i sin tur utvecklar sina underställda ledare och medarbetare.

Ökad lönsamhet

Dagens arbetsliv ställer höga krav på samarbetsförmåga mellan enskilda individer och inom gruppen. Målsättningar, spelregler och värdegrundsfrågor måste vara tydligt uttalade och väl förankrade hos var och en för att både verksamhet och arbetslag ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Genom ett fördjupat resonemang kring dessa frågor och möjlighet till övningar där man lära känna varandra bättre inom gruppen stärks också teamkänslan. Ofta är det en tillgång att som chef ta hjälp av någon utifrån.

PS. har kompetens, erfarenhet och metoder för att arbeta med grupputveckling som skapar förutsättningar för ansvarstagande team. Väl fungerande arbetsgrupper ger både ökad lönsamhet och bättre trivsel.

Situationsanpassad metodik

Vi lyssnar in vilka behov ni har och anpassar upplägget utifrån era specifika situation. Processdialog, framtagande av personlighetsprofiler, olika samarbetsövningar och identifiering av gruppens styrkor och svagheter . Vår arbetsmetodik leder till ökad självkännedom och självinsikt som i sin tur skapar förståelse för varandras skillnader i gruppen.