Processkartläggning

I syfte att beskriva ett nuläge eller ett önskat läge är processkartläggning en kraftfull metod. Förenklat bygger det på två komponenter, nyckelpersoner med beslutsmandat från  kunden och ett verktyg för direktdokumentation av processkartor. Processkartläggningen resulterar i samsyn av nuläget samt en förankrad bild av det önskade läget. Dessutom har kunden en grund till en levande kvalitetshandbok.

Många gånger uppstår friktion i en organisation på grund av otydlighet i vad som ska utföras och vilket resultat som ska levereras, internt som externt. En annan bidragande faktor är en otydlighet i vem som ska utföra och ansvara för de olika aktiviteterna.

Beroende på situtation samlar vi "rätt" grupp av individer hos kunden, utför ett antal arbetsmöten där vi också, i realtid, dokumenterar processen på ett grafiskt sätt. Det kan röra sig om ett antal avdelningar som behöver samverka i en process eller en hel organisations samtliga operativa och strategiska processer.

Genom att jobba igenom arbetsprocessen med samtliga inblandade så har vi också möjlighet att skala bort det som inte tillför kundvärde.

Vi stöttar processen genom våra metoder och vårt synsätt, som i grunden bygger på LEAN.